ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17900 นายปิติภัทร โค้งอาภาส ม.6/3
2 17956 นายศักดิธัช สุขะ ม.6/2
3 17989 นายสรยุทธ รักษาสมบัติ ม.6/3
4 18600 นางสาวพิมพ์ชนก จูกูล ม.5/3
5 18614 นางสาวรพีพร แสนเพื่อน ม.5/3
6 18773 นายศิวยุทธ ราศา ม.5/1
7 19271 นายศุพัฒน์ จันแขกหล้า ม.4/3
8 19438 นายปุณยพัฒน์ สาแก้ว ม.4/1
9 19478 นางสาวอนัณปภา จบนุช ม.4/2
10 19501 นางสาวจุฑารัตน์ บานนางแย้ม ม.4/5
11 19503 นางสาวชาครีญา ดอมไธสง ม.4/4
12 19505 นางสาวณัฐฐาวีรนุช ศิริเขตร ม.4/2
13 20032 เด็กชายกษิดิส สุรกุล ม.3/8
14 20079 เด็กชายศราวุธ โชคไพบูลย์พันธ์ ม.3/9
15 20086 เด็กชายรัฐศาสตร์ สุโขพันธ์ ม.3/9
16 20136 เด็กชายสุวรรธนะ พะสุรัมย์ ม.3/10
17 20208 นายกฤษณะ โป่งเส็ง ม.6/1
18 20209 นายจิระพงษ์ สีหามาตย์ ม.6/1
19 20670 เด็กชายธรรมรินทร์ สุวรรณสังข์ ม.2/8
20 20721 เด็กชายภุชงค์ ทศพักตร์ ม.2/9
21 20758 เด็กชายณัฐกฤต กองวี ม.2/10
22 20764 เด็กชายพรหมมินทร์ เพ่งพิศ ม.2/10
23 20776 เด็กหญิงขวัญไผท ชารีวัน ม.2/10
24 20864 นางสาวสกุลตรา สุรเนตร ม.5/3
25 20865 นางสาวสิรินยา สุรเนตร ม.5/3
26 21030 เด็กชายพีรพัฒน์ สุนทะวงศ์ ม.1/1
27 21277 เด็กชายธนธรณ์ บุญเนตร ม.1/7
28 21281 เด็กชายธนันธร กว่างสนิท ม.1/7
29 21347 เด็กชายปริญญา จัตุกูล ม.1/9
30 21435 เด็กชายสุธิพงษ์ พรหมภักดิ์ ม.1/11