ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19856 เด็กชายธันวา เกิดรัมย์ ม.3/4
2 19862 เด็กชายธีรภัทร นาเคน ม.3/4
3 19863 เด็กชายธีรเมธ วิชัย ม.3/4
4 19866 เด็กชายนิธิกร กฤษณะสุวรรณ ม.3/4
5 19869 เด็กชายปริญญา ภูผาเพชร ม.3/4
6 19870 เด็กชายปัญญวัต ฉ่ำโสฬส ม.3/4
7 20858 นายวสันต์ จูกูล ม.5/3
8 20883 นางสาวเกศรินทร์ ฉิมบุญ ม.5/7
9 20998 เด็กหญิงธาวินันต์ กล้าวิเศษ ม.3/8
10 21225 เด็กชายกอบโชค ชำนาญกอง ม.1/6
11 21270 เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีโยธี ม.1/7
12 21322 เด็กชายปรัชญา ภูผาเพชร ม.1/8