ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19125 นายฌานวัฒน์ นามแสง ม.4/10
2 19142 นายธนัช ดำเอี่ยมดี ม.4/10
3 19171 นายธนาธิป ถุนนอก ม.4/10
4 19183 นายเนตรมงคล จัตวาที ม.4/10
5 19300 นางสาวสิริกาญจน์ วัชราภรณ์ ม.4/6
6 19333 นางสาวอณิชา สีเสน ม.4/6
7 20669 เด็กชายธนาพิพัฒน์ ทัพวิเศษ ม.2/8
8 20672 เด็กชายปัณณธร จารุนิตย์ ม.2/8
9 20679 เด็กชายอธิชนม์ ธรรมทวี ม.2/8