ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19724 เด็กชายโกวิท นางาม ม.3/1
2 19735 เด็กชายธรรมปพล บำขุนทด ม.3/1
3 19736 เด็กชายธีรภัทร จันหนองหว้า ม.3/1
4 19737 เด็กชายธีระพัฒน์ ยงทวี ม.3/1
5 19743 เด็กชายภาณุภัทร ชะนัน ม.3/1
6 19746 เด็กชายศรัณยพงศ์ โพธิ์ไข ม.3/1
7 19749 เด็กชายศุภโชติ แสนบุญ ม.3/1
8 19753 เด็กชายอภิชาต เป็นนวล ม.3/1
9 19754 เด็กชายอังศุนิตย์ ตลับทอง ม.3/1
10 19758 เด็กชานนทวัทธ์ ดาทอง ม.3/1
11 19949 เด็กชายรัฐศาสตร์ เนือนสกุล ม.3/6
12 19955 เด็กชายวิษณุ เนาวบุตร ม.3/6
13 19958 เด็กชายศิริพล เรืองเดช ม.3/6
14 19961 เด็กชายศุภกร นิยม ม.3/6
15 20034 เด็กชายกู้เกียรติ สีหา ม.3/8
16 20036 เด็กชายชวกร จันทร์ประโคน ม.3/8
17 20037 เด็กชายณภัทร จันทร์นาค ม.3/8
18 20039 เด็กชายณัฐวุฒิ ผิวละออง ม.3/8
19 20040 เด็กชายธนกฤต คำประสาร ม.3/8
20 20043 เด็กชายนันทิศ สุริทะรา ม.3/8
21 20044 เด็กชายนันทิพัฒน์ สุริทะรา ม.3/8
22 20046 เด็กชายเพชรรัตน์ คีรีกุลวงศ์ ม.3/8
23 20051 เด็กชายสหรัฐ บุตรดีขันธ์ ม.3/8
24 20052 เด็กชายอดิศร วุธวงศ์ ม.3/8
25 20562 เด็กหญิงปาลิตา มะสุวรรณ ม.2/5
26 21012 เด็กชายอนุชิต มะลิจันทร์ ม.3/1
27 21017 เด็กหญิงอนัญญา ม่วงไม้ ม.2/5
28 21064 เด็กชายกันตพล สุภาวไตร ม.1/2
29 21278 เด็กชายธนภัทร สดรุกขา ม.1/7
30 21484 เด็กชายนิติภูมิ เอี่ยมรัมย์ ม.1/12