ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18387 นายณัฐวัฒน์ มั่นกลาง ม.5/6
2 19752 เด็กชายสิทธิชัย เรือนไทย ม.3/1
3 20322 เด็กชายภัทรพล สายสร้อย ม.3/1
4 21002 เด็กชายชยพล อภัยลุน ม.3/1
5 21470 เด็กชายก้อง กล้าวิเศษ ม.1/12
6 21471 เด็กชายกาญบัณฑิต สายสุด ม.1/12
7 21474 เด็กชายจักรพรรธณ์ นันทะเเก้ว ม.1/12
8 21475 เด็กชายจิรายุ เดชฉิมพลี ม.1/12
9 21476 เด็กชายจิรายุ ศรีแสนห้าว ม.1/12
10 21477 เด็กชายณัฐกรณ์ คุตรสูตร์ ม.1/12
11 21478 เด็กชายเตชิต ดวงจิตดี ม.1/12
12 21481 เด็กชายธนาเดช สวนเกษ ม.1/12
13 21482 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์ โกยชัย ม.1/12
14 21485 เด็กชายนิธิศิลป์ รากวงศ์ ม.1/12
15 21487 เด็กชายปรินทร เจริญศิริ ม.1/12
16 21488 เด็กชายปุณยวีร์ จักรศรี ม.1/12
17 21491 เด็กชายภูมิพิภัทร เบ็ญคุ้ม ม.1/12
18 21494 เด็กชายวัชรพล ตู้ไธสง ม.1/12
19 21495 เด็กชายวิรากร มิ่งขวัญ ม.1/12
20 21501 เด็กชายอภิชาติ เงินงอกงาม ม.1/12
21 21502 เด็กชายอรุณศักดิ์ พันธ์พิพิธ ม.1/12
22 21543 นายวชิรวิทย์​ ที่รัก ม.4/6
23 21548 นายฐิติวัฒน์ พิษพงษ์พันธ์ ม.4/7
24 21563 นายณัฐพล หนูเทศ ม.4/9
25 21592 นายปฏิพล สว่างอารมณ์ ม.4/11
26 21593 นายโพธิวัฒน์ โรนพิมาย ม.4/11
27 21594 นายวรรณรัตน์ เพียงกระโทก ม.4/11
28 21595 นายอนุสร จรรยา ม.4/11
29 21614 เด็กชายเจนต์จักรพรรดิ์ เกลียวเพียร ม.3/1
30 21626 เด็กชายจิรเมธ ประดาสี ม.3/1