ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18381 นายคมชาญ สินเธาว์ ม.5/7
2 18383 นายจิรพัฒน์ วงษ์เมือง ม.5/7
3 18385 นายชัยมงคล คตประโคน ม.5/7
4 18386 นายณัฐภัทร เศษลือ ม.5/7
5 18389 นายธนากร ดาทอง ม.5/8
6 18390 นายธนากร วันจันทึก ม.5/8
7 18394 นายปิยพงษ์ โกยชัย ม.5/2
8 18398 นายพีรพัฒน์ ทับวิเศษ ม.5/8
9 18404 นายวีระพงษ์ ฤทธิ์รัมย์ ม.5/7
10 18408 นายศุภกิตติ์ ทำทวี ม.5/9
11 18733 นายวีระศักดิ์ ขุนญารัตน์ ม.5/9
12 19726 เด็กชายชนันธร ประนางรอง ม.3/1
13 20857 นายพุฒิพงษ์ สนุกบุรีรัมย์ ม.5/2
14 20880 นายณัฐพล เจริญบุญเกตุ ม.5/7
15 20990 นายรพีภัทร ฉุนกระโทก ม.5/7
16 21006 นายเกียรติศักดิ์ พึ่งมานะ ม.5/2
17 21306 เด็กชายธยงเดช ธรรมภิรเดช ม.1/8
18 21307 เด็กชายธันวา พงษ์สวัสดิ์ ม.1/8
19 21365 เด็กชายภาคิน คำสนอง ม.1/9
20 21431 เด็กชายสิรภพ อาวุธพันธ์ ม.1/11
21 21438 เด็กชายสุภกิตติ์ พูลสวัสดิ์ ม.1/11
22 21443 เด็กชายอภิสิทธิ์ โนแก้ว ม.1/11
23 21473 เด็กชายกีรติ เกรัมย์ ม.1/12
24 21479 เด็กชายทินภัทร เชื้อสายไทย ม.1/12
25 21490 เด็กชายภูตะวัน จันทะคำภู ม.1/12
26 21492 เด็กชายระพีพัฒน์ นาคะวงษ์ ม.1/12
27 21497 เด็กชายศิวัฒน์ ฤทธิ์ศรี ม.1/12
28 21500 เด็กชายอดิศา นุ่มนวลศรี ม.1/12
29 21544 นายอเนชา สวน​เกตุ ม.4/6
30 21569 นายสายลม บ่อใหญ่ ม.4/9