ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19814 เด็กชายณัฐพงค์ ศิริเมฆา ม.3/3
2 19815 เด็กชายณัฐพล ภารสุวรรณ์ ม.3/3
3 19823 เด็กชายธนวัฒน์ ทองเกลี้ยง ม.3/3
4 19825 เด็กชายธนวิชญ์ จอดกลาง ม.3/3
5 19899 เด็กชายพงศธร ผาสีดา ม.3/5
6 19901 เด็กชายพงษ์สุวรรณ์ จรจรรย์ ม.3/5
7 19903 เด็กชายพีรชัย ม่วงสำเภา ม.3/5
8 20008 เด็กหญิงสิริณพร ปานงูเหลือม ม.3/7
9 20012 เด็กหญิงสุดาพร สื่อกลาง ม.3/7
10 20019 เด็กหญิงสุภาพร เหมวิหก ม.3/7
11 20364 เด็กชายกันตพงศ์ จีนประโคน ม.2/1
12 20365 เด็กชายกิตติเดช เสมารัมย์ ม.2/1
13 20372 เด็กชายชวิศ นาคทองอินทร์ ม.2/1
14 20376 เด็กชายดนุพล ผึ่งผาย ม.2/1
15 20377 เด็กชายเตชินท์ โกรัมย์ ม.2/1
16 20380 เด็กชายธนา น้อยมณี ม.2/1
17 20384 เด็กชายนพดล จันทร์อยู่จริง ม.2/1
18 20386 เด็กชายปัณณวิชญ์ หาญวิเศษ ม.2/1
19 20387 เด็กชายปราริวัตร แดงวิบูลย์ ม.2/1
20 20390 เด็กชายวชิรญาณ์ เหลาผา ม.2/1
21 20757 เด็กชายจีระพงศ์ เพ็งคำปั้ง ม.2/10
22 20760 เด็กชายแทนธัญญ์ เสาว์โร ม.2/10
23 20761 เด็กชายธนภัทร กองสกูล ม.2/10
24 20763 เด็กชายธันวา นาหว้า ม.2/10
25 20765 เด็กชายพีระพงศ์ อุ่นเรือง ม.2/10
26 20766 เด็กชายยศพล สวายผล ม.2/10
27 20768 เด็กชายวีระวิชญ์ ขันธจันทร์ ม.2/10
28 20977 เด็กชายวิวัฒน์ พร้อมจิตร์ ม.3/5
29 20984 เด็กชายวาทิตย์ งามแสง ม.2/1
30 21324 เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญคง ม.1/8