ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17878 นางสาวนพวรรณ ประทุมตรี ม.6/1
2 18067 นางสาวฐิติรัตน์ บุญมามอญ ม.6/1
3 18161 นายทศพร ภักดีวุธ ม.6/1
4 18166 นางสาวกัญญาณัฐ วัชระวรพันธ์ ม.6/2
5 18181 นางสาวธมนวรรณ ศีรหาวงค์ ม.6/2
6 18182 นางสาวนภัสสร ประมวลมา ม.6/1
7 18194 นางสาวพุทธิดา ราศา ม.6/1
8 18195 นางสาวเพิ่มพร พรหมโสฬส ม.6/2
9 18200 นางสาวมยุรี อุ่นเรือง ม.6/2
10 19947 เด็กชายรัฐภูมิ สิวกระโทก ม.3/6
11 19962 เด็กหญิงรัชนีกร ไต่ตาม ม.3/6
12 19965 เด็กหญิงลักษิกา อบมาลี ม.3/6
13 19966 เด็กหญิงลัดดา เสนาเจริญ ม.3/6
14 19971 เด็กหญิงวราภรณ์ เอื้อมเก็บ ม.3/6
15 19974 เด็กหญิงวีรดา มะหันตะ ม.3/6
16 19975 เด็กหญิงศศินิภา ทองพราว ม.3/6
17 19976 เด็กหญิงศศิวรรณ สุ่มสม ม.3/6
18 19979 เด็กหญิงศิริวรรณ โสนางรอง ม.3/6
19 19981 เด็กหญิงโศพิณญา นาสุรินทร์ ม.3/6
20 19983 เด็กหญิงสายฝน นิสังข์รัมย์ ม.3/6
21 19984 เด็กหญิงสิริกานต์ แสงจันทร์ ม.3/6
22 20010 เด็กหญิงสุชานันท์ รินไธสง ม.3/7
23 20021 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สำราญดี ม.3/7
24 20339 เด็กหญิงชญานิศ ม้าชัย ม.3/6
25 20976 เด็กหญิงสุจิตรา โคตะ ม.3/6
26 21279 เด็กชายธนภัทร โสมศรีแก้ว ม.1/7
27 21429 เด็กชายสรณ์สิริ กาดรัมย์ ม.1/11
28 21430 เด็กชายสหฤทัย กว่างสนิท ม.1/11
29 21436 เด็กชายสุธี พิมพ์วันวงค์ ม.1/11
30 21445 เด็กชายอัมรินทร์ ภาสำราญ ม.1/11