ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17858 นายธนัท ค่อมคิรินทร์ ม.6/10
2 18009 นางสาวสุทธิดา แสงสี ม.6/10
3 18013 นางสาวอนัญญา ยามดี ม.6/10
4 18125 นางสาวยุพาวรรณ เป็ดสกุล ม.6/10
5 18169 นางสาวกุลจิรา เดชวงษา ม.6/10
6 18176 นางสาวชนิชา ก้องพิมาย ม.6/5
7 18293 นางสาวพรรณิภา นาหว้า ม.6/10
8 18969 นายศักดิ์ทวี สีเขียว ม.6/10
9 19874 เด็กหญิงธันย์ชนก สิทธิวัฒน์ ม.3/4
10 19875 เด็กหญิงธารระริน ศรีทอง ม.3/4
11 19881 เด็กหญิงนัทชา กุยลอยทาม ม.3/4
12 19882 เด็กหญิงนันทภัค อินเรศ ม.3/4
13 19885 เด็กหญิงนารี เกิดแสง ม.3/4
14 19888 เด็กหญิงนิภาวัลย์ ศรีวังราช ม.3/4
15 20296 นายธนาวุธ ทรงประโคน ม.6/10
16 20488 เด็กหญิงณัฐธิดา พิมชัยศรี ม.2/3
17 20752 เด็กหญิงหทัยชนก การสอน ม.2/9
18 20925 นางสาวกฤติยากร เมืองโคตร ม.5/10
19 21061 เด็กหญิงอมรรัตน์ สีนะองการ ม.1/1
20 21086 เด็กหญิงณภ​ศศิ​ แซ่​เตียว​ ม.1/2