ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18144 นางสาวศศิภัส สาเรรัมย์ ม.6/1
2 18735 นายสารวัตร อุตสาห์ ม.5/3
3 18829 นางสาวกนกอร บุญประโคน ม.5/5
4 18834 นางสาวญานิกา แว่นประโคน ม.5/5
5 18836 นางสาวณัฐณิชา พันธะไชย ม.5/5
6 18838 นางสาวธนัชชา สมเพ็ชร ม.5/5
7 18846 นางสาวรัศมี เจริญรัมย์ ม.5/1
8 18848 นางสาววิชยา พันธ์ชา ม.5/5
9 18852 นางสาวสุชาวดี เจริญศิริ ม.5/5
10 19104 นางสาวกฤติญาภรณ์ ถนอมบุญ ม.4/10
11 19112 นางสาวคุณัญญา พ่อมี ม.4/7
12 19205 นางสาวปัณธิตา ส้มสาย ม.4/1
13 19236 นางสาวพิชญาภา เฉลียวรัมย์ ม.4/1
14 19237 นางสาวพิมพ์ชนก เพิ่มกระโทก ม.4/5
15 19286 นางสาวลักษมี ศรีหอม ม.4/5
16 19288 นางสาวศศิภา ไชบุญญา ม.4/5
17 19362 นางสาวกชพร บุญมามอญ ม.4/7
18 19381 นางสาวรุจิกานต์ จุไร ม.4/1
19 19388 นางสาวสุกฤตา สีดาชมภู ม.4/1
20 19389 นางสาวสุภัทรา จีนใจนาม ม.4/1
21 19416 นางสาวนริศรา ขาลพรหม ม.4/1
22 19422 นางสาวรฐากานต์ หวังหมู่กลาง ม.4/1
23 19433 นางสาวอรนลิน มีดก ม.4/1
24 19472 นางสาวเพชรลดา ปักษี ม.4/1
25 19512 นางสาวพิมพ์อร ปัญญารัมย์ ม.4/7
26 19521 นางสาววิภาดา เรืองประโคน ม.4/5
27 20065 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สุยารัมย์ ม.3/8
28 20072 เด็กหญิงสุทธิดา พันธ์พิพิธ ม.3/8
29 21145 เด็กชายชวัลวิทย์ นันทวัฒนา ม.1/4
30 21155 เด็กชายศิวกร จินดาวงษ์ ม.1/4
31 21156 เด็กชายศุภโชค ต้นเเก้ว ม.1/4
32 21290 เด็กหญิงณัชทิชา อ่องกลิ่น ม.1/7
33 21321 เด็กชายปรมินทร์ สมบุญรัมย์ ม.1/8
34 21465 เด็กหญิงอลิษา เมฆหมอก ม.1/11
35 21466 เด็กหญิงอักษราภัค บุญประโคน ม.1/11
36 21606 เด็กชายรัฐพงษ์ พฤฒามาตย์ ม.2/1