ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17833 นางสาวเจนจิรา หิมวรรณ ม.6/1
2 17836 นางสาวชนากานต์ แต้มทอง ม.6/1
3 17843 นางสาวชุติมา มูลสาร ม.6/1
4 17849 นางสาวณัฐวดี พนลำไย ม.6/1
5 17926 นางสาวพิชญาภา เติมทรัพย์ ม.6/1
6 18017 นางสาวอมรรัตน์ น้อยเกิดพะเนาว์ ม.6/2
7 18053 นางสาวกษกร โกยชัย ม.6/2
8 18446 นางสาวกมลฉัตร ถนอมมิตร ม.5/4
9 18460 นางสาวแกมกาญจณ์ จันทร์อาหาร ม.5/2
10 18467 นางสาวจิตตาภา สร้างนา ม.5/2
11 18470 นางสาวจิราภรณ์ พุทธิชาติ ม.5/2
12 18653 นางสาวสายธาร สินสุพรรณ์ ม.5/2
13 18656 นางสาวสุชานันท์ พลประสิทธิ์ ม.5/2
14 18745 นางสาวปภาวรินทร์ คณา ม.5/2
15 18751 นางสาวพิริษา พิมพ์เสน ม.5/2
16 18787 นางสาวณัฐนิชา วงษ์ชาดา ม.5/5
17 18788 นางสาวนภัสวรรณ เมืองทอง ม.5/2
18 18797 นางสาววริศรารัตน์ รัตนะสานนท์สกุล ม.5/5
19 18798 นางสาววิภาวรรณ หงศิริ ม.5/5
20 18801 นางสาวสโรชา ไชยบุตร ม.5/5
21 18806 นางสาวอินทิรา เมฆหมอก ม.5/5
22 19700 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีดา ม.5/5
23 20220 นางสาวชลกร ยุวะกนิษฐ ม.6/2
24 20222 นางสาวไปรยา พรหมบุตร ม.6/2
25 20875 นางสาววารินทร์ ศิริโชติ ม.5/5