ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19762 เด็กหญิงปฐมพร ชาติภูธร ม.3/1
2 19986 เด็กชายศุภกฤษ ศรีนพรม ม.3/7
3 19989 เด็กชายสิทธิภัทริย์ นนทะศิริ ม.3/7
4 20004 เด็กชายอัษฎาวุธ เตื่อยตุ่น ม.3/7
5 20041 เด็กชายธนดล โยสาจันทร์ ม.3/8
6 20144 เด็กหญิงณัชชา ยาประโคน ม.3/10
7 20196 เด็กหญิงปานแก้ว ลืมศรี ม.3/11
8 20313 นางสาวศุภิสรา พลอามาตย์ ม.4/6
9 20338 เด็กหญิงพัชรวี อินปัน ม.3/1
10 20486 เด็กหญิงณัฐกานต์ คตประโคน ม.2/3
11 20547 เด็กชายพีรัชชัย หมั่นนางรอง ม.2/5
12 20550 เด็กชายภาคิม รินทา ม.2/5
13 20570 เด็กหญิงพิชญาภัค เฉนียง ม.2/5
14 20577 เด็กหญิงภัทรมน ด่านลำมะจาก ม.2/5
15 20650 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ไกรยรัตน์ ม.2/7
16 20724 เด็กชายรุ่งระภัทร เพ็งคำปั้ง ม.2/9
17 21018 เด็กหญิงเทวิกา ใจสูงเนิน ม.2/3
18 21263 เด็กหญิงชไมพร มั่นน้อย ม.1/6
19 21295 เด็กหญิงณัฐนิชา สีหามาตย์ ม.1/7
20 21301 เด็กหญิงทัศนีย์ สีไธสง ม.1/7
21 21343 เด็กหญิงพรนภา พุงกระโทก ม.1/8
22 21373 เด็กหญิงพิมพ์มาดา นะราช ม.1/9
23 21426 เด็กหญิงสิริยาพร จันทรเพ็ชร ม.1/10
24 21450 เด็กหญิงสุธินันต์ วิไธสง ม.1/11
25 21461 เด็กหญิงอรนุช ที่รัก ม.1/11
26 21469 เด็กหญิงอารักติกานต์ โตประโคน ม.1/11
27 21513 นางสาวเจนสุดา สิงหนาท ม.4/2
28 21522 นายกิตติพิชญ์ สรสิทธิ์ ม.4/4
29 21527 นางสาวจิรัชยา ดาพัวพันธ์ ม.4/4
30 21529 นางสาวติณณา ก่อเเก้ว ม.4/4
31 21530 นางสาวกัลยา ศาลางาม ม.4/4
32 21531 นางสาวปนัดดา ดีราชรัมย์ ม.4/4
33 21535 นางสาวบัณฑิตา อบอุ่น ม.4/5
34 21570 นายอภินันท์ จะโรจน์รัมย์ ม.4/9
35 21588 นางสาวปรารถนา​ มันสลาย ม.4/10