ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18037 นายปณวัฒน์ ยกดี ม.6/10
2 19165 นางสาวทัตพิชา โก๊ะรัมย์ ม.4/3
3 19375 นางสาวนันทิชา สาเเก้ว ม.4/4
4 19385 นางสาววิริยาภรณ์ โพธิ์ไพ ม.4/8
5 19779 เด็กชายจีรทีปต์ ศรีนพรม ม.3/2
6 20203 เด็กหญิงวิมัชชนียา นาคประโคน ม.3/11
7 20207 เด็กหญิงอรปรียา สุขงาม ม.3/11
8 20335 เด็กชายสนธยา บุญสีมา ม.3/2
9 21069 เด็กชายปัณณพัฒน์ ทซึดะ ม.1/2
10 21153 เด็กชายพรสวรรค์ อินงาม ม.1/4
11 21204 เด็กหญิงณิชาพร เอี่ยมประโคน ม.1/5
12 21220 เด็กหญิงอรอนงค์ แก้วกลม ม.1/5
13 21234 เด็กชายจิรภัทร ยามดี ม.1/6
14 21242 เด็กหญิงกชพร ฉ่ำโสฬส ม.1/6
15 21254 เด็กหญิงคนึงนิตย์ ชาภักดี ม.1/6
16 21256 เด็กหญิงจริยา คำนับพะเนาว์ ม.1/6
17 21303 เด็กหญิงธันย์ชิตา บูรณ์เจริญ ม.1/7
18 21320 เด็กชายปรณัช ไชยอารีย์ ม.1/8
19 21339 เด็กหญิงปุญญารักษ์ ประตังถาโต ม.1/8
20 21385 เด็กหญิงรพีพรรณ สมพงค์ ม.1/9
21 21388 เด็กชายภาดา บุญสี ม.1/10
22 21390 เด็กชายภูริพัฒน์ ศรีบัว ม.1/10
23 21396 เด็กชายวรนนท์ ขันอาสา ม.1/10
24 21405 เด็กชายศิขลินทร์ ศรีกูลา ม.1/10
25 21413 เด็กหญิงวนิดา อยู่ดี ม.1/10
26 21483 เด็กชายนาวี เสริฐกระโทก ม.1/12
27 21486 เด็กชายปฏิมากรณ์ แสงคล้อย ม.1/12
28 21493 เด็กชายวริทธิ์ คุณกะ ม.1/12
29 21496 เด็กชายศิริชัย วงศ์งาม ม.1/12
30 21499 เด็กชายเสกสรร ศรีกิมแก้ว ม.1/12