ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20559 เด็กหญิงปวีณ์สุดาพรรณ ชิโกศรี ม.2/5
2 20563 เด็กหญิงปิยะดา มณีชูเกตุ ม.2/5
3 20576 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง พันกะราช ม.2/5
4 20578 เด็กหญิงภัทรศญา ไทยเจริญ ม.2/5
5 20705 เด็กหญิงสุทัตดา เริงนิสัย ม.2/8
6 20980 เด็กหญิงขวัญจิรา คะเสมา ม.2/5
7 21083 เด็กหญิงกัลยกร บุญประคม ม.1/2
8 21100 เด็กหญิงสุชาดา นามบุตร ม.1/2
9 21125 เด็กหญิงณัฐรดา กาแสงพงษ์ ม.1/3
10 21397 เด็กชายวรพล สุริหาร ม.1/10
11 21398 เด็กชายวรพินิฐ ศิริรึก ม.1/10
12 21403 เด็กชายวีรพงศ์ โคสีงาม ม.1/10
13 21404 เด็กชายศักดิ์ดา กว่างสนิท ม.1/10
14 21418 เด็กหญิงวีรดา เดชชัยภูมิ ม.1/10
15 21432 เด็กชายสิรภัทร บุญเจริญ ม.1/11
16 21449 เด็กหญิงสุธิดา อุปมัย ม.1/11
17 21455 เด็กหญิงอนันตญา ทิมพิทักษ์ ม.1/11
18 21480 เด็กชายเทวา บรัดเบีย ม.1/12