ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20555 เด็กชายมงคล วิธีดี ม.2/5
2 21144 เด็กชายจีรพัฒน์ ม่วงสำเภา ม.1/4
3 21152 เด็กชายปกรณ์ ใจกล้า ม.1/4
4 21168 เด็กหญิงปฐมพร กาละพัฒน์ ม.1/4
5 21341 เด็กหญิงพจชณีย์ ทองมาก ม.1/8
6 21342 เด็กหญิงพรชนก จามคำแก้ว ม.1/8
7 21371 เด็กหญิงพิชญาภา เวชชะไมย ม.1/9