ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19301 นายสุทธิภัทร เสาทอง ม.4/6
2 19345 นายกฤตนัย หงษ์วิเศษ ม.4/2
3 19346 นายชิณกรณ์ เกษี ม.4/7
4 19348 นายธนโชค ม่วงสำเภา ม.4/7
5 19350 นายธีรภัทร วาสะรัมย์ ม.4/4
6 19351 นายบวรศักดิ์ คำด้วง ม.4/2
7 19355 นายภาณุวิชญ์ ป้องเเดง ม.4/11
8 19359 นายสุวิจักขณ์ เครืออยู่ ม.4/11
9 19360 นายเอกลักษณ์ เหมือนดำ ม.4/7
10 19383 นางสาววรรณิดา พายสี ม.4/2
11 19386 นางสาวสวรรยา คงสกุล ม.4/2
12 20166 เด็กชายธนยศ กมล ม.3/11
13 20174 เด็กชายพีรณัฐ แดงชาติ ม.3/11
14 20178 เด็กชายสราวุธ แก่นพา ม.3/11
15 20184 เด็กหญิงชนากาญจน์ บุตรแสง ม.3/11
16 20194 เด็กหญิงปวัน ทนงตน ม.3/11
17 20195 เด็กหญิงปาณรพี พรมศรี ม.3/11
18 20202 เด็กหญิงวชิรปาณี ภาสดา ม.3/11
19 21143 เด็กชายกันตินันท์ แหร่มพงษา ม.1/4
20 21147 เด็กชายเตชิต เมืองสีดา ม.1/4
21 21150 เด็กชายธวัชชัย พลทองมาก ม.1/4
22 21151 เด็กชายนนทกร สุยคำไฮ ม.1/4
23 21154 เด็กชายวีชญ วีระสุข ม.1/4
24 21244 เด็กหญิงกมลวรรณ พรมแสนสอน ม.1/6
25 21246 เด็กหญิงกัญดาพร นาราช ม.1/6
26 21248 เด็กหญิงกัญภัคณัฐ ส้มสาย ม.1/6
27 21249 เด็กหญิงกัลยา หาสุข ม.1/6
28 21250 เด็กหญิงกุลสตรี คำมวนมาย ม.1/6
29 21251 เด็กหญิงขวัญข้าว โสร่งเงิน ม.1/6
30 21252 เด็กหญิงขวัญนภา เพียงรัมย์ ม.1/6
31 21255 เด็กหญิงคาโอลีน คาริลโล่ ม.1/6
32 21258 เด็กหญิงจิตรลดา กนนางรอง ม.1/6
33 21259 เด็กหญิงจิรฐา โยธาภักดี ม.1/6
34 21261 เด็กหญิงชญานิศ นิยม ม.1/6
35 21292 เด็กหญิงณัฐชยาน์ บุญลือ ม.1/7
36 21348 เด็กชายปรุฬห์วิชญ์ แจ่มใส ม.1/9
37 21349 เด็กชายปัญญา พลพฤกษ์ ม.1/9
38 21356 เด็กชายพยัคฆ์ เดชหาญ ม.1/9
39 21523 นายณัฐวัสส์ โพธิ์ดี ม.4/4
40 21534 นายภูมิภัทร ศรีอุดร ม.4/5