ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19101 นางสาวกมลวรรณ อบมาลี ม.4/9
2 19102 นางสาวกรองกาญจน์ ปานใจนาม ม.4/4
3 19106 นางสาวกฤษณา วะดี ม.4/2
4 19115 นางสาวขวัญธิดา โกยชัย ม.4/4
5 19297 นางสาวสงกรานต์ วันสา ม.4/6
6 19321 นางสาวสุชานาถ ประนางรอง ม.4/6
7 19325 นางสาวสุนิษา เพ็งจันทร์ ม.4/6
8 19652 นางสาวจิณัฐตา วะดี ม.4/4
9 19718 นางสาวณัฏฐณิชา ชำนาญเท ม.4/4
10 20403 เด็กหญิงสุทธิดา เพียพิมเพิ่ม ม.2/1
11 20606 เด็กหญิงเมธาวี แก้วปริมประ ม.2/6
12 20608 เด็กหญิงวรรณษา เจริญรัมย์ ม.2/6
13 20623 เด็กหญิงสุชัญญา ปัตตาโพธิ์ ม.2/6
14 20661 เด็กหญิงอินธิรา ปะริมาตา ม.2/7
15 20772 เด็กหญิงกชมน จันทร์เม็ง ม.2/10
16 20782 เด็กหญิงณัฎฐากร เพชรนาม ม.2/10
17 20784 เด็กหญิงธนาพร แก้วกลม ม.2/10
18 20794 เด็กหญิงวนิดา งามแสง ม.2/10
19 20950 นางสาวสุนทราภรณ์ จำปีกาง ม.4/6
20 21611 เด็กหญิงพรชิตา ปาราชิตัง ม.2/7