ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18123 นางสาวพิมพ์บุญ บาลโสง ม.6/2
2 18124 นางสาวภรณีนิภา แย้มศรี ม.6/5
3 18130 นางสาวลลิดา ตึดพันธ์พงษ์ ม.6/5
4 18138 นางสาววิมลสิริ จีนเก่า ม.6/2
5 18145 นางสาวศศิวิมล เอี่ยมรัมย์ ม.6/1
6 18188 นางสาวเปียทิพย์ บุญฑา ม.6/5
7 18965 นางสาวจารุมน สวัสดิ์พูน ม.6/3
8 19295 นางสาวศุภกานต์ ตรีกูล ม.4/6
9 19324 นางสาวสุดารัตน์ จริตรัมย์ ม.4/6
10 19329 นางสาวสุภาวดี มีจู ม.4/6
11 19340 นางสาวอรญา ศิลาคม ม.4/6
12 19519 นางสาวรัตนาภรณ์ นิรัมย์ ม.4/3
13 19522 นางสาวศศิ​กาญจน์​ เขียวประโคน ม.4/3
14 20093 เด็กหญิงชลลดา แสนจะบก ม.3/9
15 20101 เด็กหญิงธัญพร โพธิ์ศรี ม.3/9
16 20103 เด็กหญิงธิดารัตน์ ขุนญารัตน์ ม.3/9
17 20104 เด็กหญิงปริญาภัทร เจริญรัมย์ ม.3/9
18 20105 เด็กหญิงปัญญวัน เหล็กเทศ ม.3/9
19 20119 เด็กหญิงอุดมพร ฉิมกุล ม.3/9
20 20237 นางสาวปาริชาติ ฝ่ายสิงห์ ม.6/5
21 21545 นางสาวอติกา ปะทัง ม.4/6