ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19114 นางสาวขวัญข้าว สนสวย ม.4/8
2 19117 นางสาวเขมิกา แก้วประสงค์ ม.4/8
3 19119 นางสาวจรัสรวี สวายสอ ม.4/8
4 19120 นางสาวจันทร์นภา เพ็ชร์สี ม.4/8
5 19159 นางสาวณัฏฐธิดา จูประโคน ม.4/8
6 19202 นางสาวปนัดดา ยอดนางรอง ม.4/7
7 19257 นางสาววรรณพร โพธิสาร ม.4/5
8 19653 นางสาววรัญญา มีสง่า ม.4/8
9 20581 เด็กชายรณกร อินธิรังกูล ม.2/6
10 20582 เด็กชายรัฐภูมิ นวมมี ม.2/6
11 20584 เด็กชายวีรบุรุษ บุตรสืบสาย ม.2/6
12 20586 เด็กชายวีรวุฒ สมสะอาด ม.2/6
13 20588 เด็กชายวุฒิชัย คงเจริญ ม.2/6
14 20591 เด็กชายศักดิธัช กลิ่นภิรมย์ ม.2/6
15 20592 เด็กชายศักรินทร์ ต่างกลาง ม.2/6
16 20593 เด็กชายศักรินทร์ โยธะสิงห์ ม.2/6
17 20594 เด็กชายศิริพงศ์ ส้มจีน ม.2/6
18 20596 เด็กชายศิวัฒม์ อาจเอี่ยม ม.2/6
19 20598 เด็กชายศุภณัฐ ศิลา ม.2/6
20 20599 เด็กชายศุภณัฐ วิชัยรัมย์ ม.2/6
21 20602 เด็กหญิงมิ่งขวัญ ชดารัมย์ ม.2/6
22 20603 เด็กหญิงมินตรา บุญพิรุณ ม.2/6
23 20605 เด็กหญิงเมธาวี ดีสันเทียะ ม.2/6
24 20607 เด็กหญิงลลิตา เพ็ชรลา ม.2/6
25 20609 เด็กหญิงวรวรรณ เสือมัจฉา ม.2/6
26 20611 เด็กหญิงวรัทยา วัฒนานุสิทธิ์ ม.2/6
27 20612 เด็กหญิงวิภาพร ปุริโต ม.2/6
28 20613 เด็กหญิงวิภาวดี อุ่มพิมาย ม.2/6
29 20615 เด็กหญิงวิรากานต์ งามสพั่ง ม.2/6
30 20616 เด็กหญิงศศิชา พานิช ม.2/6
31 20618 เด็กหญิงศิรประภา ดรชานนท์ ม.2/6
32 20620 เด็กหญิงศุภากร ชินสำโรง ม.2/6
33 20621 เด็กหญิงสิรินธร ยืนยง ม.2/6
34 20689 เด็กหญิงณัฐวรา เทียมจันทร์ ม.2/8
35 20690 เด็กหญิงณัฐสุดา เณรกูล ม.2/8
36 20701 เด็กหญิงรัตติกาล จันทร์อ่อน ม.2/8
37 20731 เด็กหญิงจิราศิลป์ สวรรค์งาม ม.2/9
38 20753 เด็กหญิงอรณิชชา จบนุช ม.2/9
39 20979 นางสาวศุภนิดา สุขแสวง ม.6/6
40 21009 นางสาวสุธาสินี พร้อมเพรียง ม.4/8
41 21558 นางสาวชาลิสา นันสุนี ม.4/8
42 21559 นางสาวสุนิสา ยวงเอี่ยมใย ม.4/8