ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19280 นางสาววราพร เขจรดวง ม.4/2
2 19504 นางสาวญาราภรณ์ สิงห์น้อย ม.4/7
3 19508 นางสาวปลายฟ้า ฉ่ำโสฬส ม.4/3
4 19510 นางสาวพรจินดา มุตติศานต์ ม.4/7
5 19524 นางสาวสุมาลี ดีทองเเก้ว ม.4/3
6 20327 นางสาวณัฏฐา มนต์กันภัย ม.4/7
7 20762 เด็กชายธนากร บุญนำ ม.2/10
8 20771 เด็กชายเสกสรร คันทสูตร ม.2/10
9 20774 เด็กหญิงกิตติกา สุภาพ ม.2/10
10 20775 เด็กหญิงเกศรินทร์ อาจหาญ ม.2/10
11 20779 เด็กหญิงฉัตรชนก วรวงศ์ ม.2/10
12 20780 เด็กหญิงชุติสา จันทร์อยู่จริง ม.2/10
13 20787 เด็กหญิงนฤมล ด้วงแหวะ ม.2/10
14 20795 เด็กหญิงวรรณนิดา แสนดัง ม.2/10
15 20796 เด็กหญิงสิริมณี พนาจันทน์ ม.2/10