ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19361 นางสาวกชกร แซมศรี ม.4/1
2 19413 นางสาวกานต์ธิดา นวลสำลี ม.4/3
3 20146 เด็กหญิงณัฐวดี ประใจครบุรี ม.3/10
4 20155 เด็กหญิงปุณยาภา นามจันดา ม.3/10
5 20159 เด็กหญิงวณิชยา อาจเอื้อม ม.3/10
6 20170 เด็กชายธีร์ปกรณ์ เบ็ญจศาสตร์ ม.3/11
7 20171 เด็กชายธีระยุทธ บุญเยี่ยม ม.3/11
8 20175 เด็กชายภาคิน โมรานอก ม.3/11
9 20176 เด็กชายริวยะ ซูงิ ม.3/11
10 20179 เด็กชายอภินันท์ อิงแอบ ม.3/11
11 20821 เด็กหญิงนิพาดา วัฒนกุล ม.2/11
12 20942 นางสาวดนุภา สีลำดวน ม.5/11
13 20946 นางสาวศิริภา รินทร์จันทร์ ม.5/11
14 21517 นางสาวฐิติกานต์ กุหลาบ ม.4/3