ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18449 นางสาวกัญญาพัชร จินดาศรี ม.5/3
2 18456 นางสาวกุลสตรี บัวแสง ม.5/3
3 18459 นางสาวเกวลี สุขเกษม ม.5/3
4 18466 นางสาวจิดาภา อุ่นเรือง ม.5/3
5 18468 นางสาวจิตสิริมณี ลำมะนา ม.5/3
6 18544 นางสาวธิญาดา สมสอางค์ ม.5/3
7 18722 นายธราเทพ เจริญลาภ ม.5/3
8 18726 นายพงศกร มาเลิศ ม.5/11
9 18728 นายพาณเพชร คำวิเศษ ม.5/1
10 18729 นายพิรชัช พวงแสง ม.5/3
11 18732 นายวชิรา ยังวารี ม.5/1
12 18738 นางสาวกมลทิพย์ พรมโสฬส ม.5/2
13 18739 นางสาวกมลรัตน์ พรมโสฬส ม.5/3
14 18746 นางสาวปัญญาพร แม้นสุรา ม.5/2
15 18754 นางสาววิปัศยา อยู่รัมย์ ม.5/3
16 18772 นายวรายุทธ โกยชัย ม.5/3
17 18790 นางสาวบัณฑิตา จงมุม ม.5/3
18 18799 นางสาวศศินิภา ข้าวขาว ม.5/3
19 18853 นางสาวอรัญญา พิลาธร ม.5/3
20 20844 นายมานพ บัวงาม ม.5/1