ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17832 นางสาวจิรัชญา บุตรหึง ม.6/10
2 17890 นางสาวปรวรรณ จันทร์เต็ม ม.6/10
3 17940 นางสาวรินรดา สอาด ม.6/10
4 18117 นายวริษฐ์ มุสินันทวัฒน์ ม.6/5
5 18134 นางสาววันวิสาข์ ชูค้ำ ม.6/5
6 18455 นางสาวกุลธิดา ใต้สุรา ม.5/3
7 18494 นางสาวฉัตธิยา ปิ่นแคน ม.5/3
8 18520 นายณภัทร เก็บรัมย์ ม.5/2
9 18692 นางสาวสุวรรนี ทิพย์อักษร ม.5/2
10 18706 นางสาวอริสรา ตรีอินทอง ม.5/2
11 18765 นายตะวัน อาจเอื้อม ม.5/2
12 18781 นางสาวชลธิชา ชะชางรัมย์ ม.5/3
13 18782 นางสาวชลธิชา สิลาคม ม.5/2
14 18794 นางสาวไพลิน โสมัสสา ม.5/2
15 18840 นางสาวนิศา โมงเลี่ยม ม.5/6
16 19016 นายพงษ์เพ็ชร์ ทองมี ม.5/7
17 19352 นายประสูตร พูดเพราะ ม.4/5
18 19403 นายภูมิพัฒน์ ทองโพธิ์ ม.4/5
19 19410 นายสุทธิภัทร กองเสลา ม.4/1
20 19442 นายรวิภูมิ์​ ยอดนางรอง ม.4/1
21 19444 นายวัชรพงศ์ โสภาพล ม.4/1
22 19445 นายสิรภพ จันดาศรี ม.4/1
23 19453 นางสาวกานต์ระวี โกยชัย ม.4/1
24 19459 นางสาวชุติมน บุญศรี ม.4/1
25 20298 นายภูมินทร์ โสมศรีแก้ว ม.6/10
26 20299 นายยศพัฒน์ เจริญผิว ม.6/10
27 20316 นางสาวมนัสนันท์ ปราบภัย ม.6/10
28 20878 นายจาตุรพงศ์ กมลรัมย์ ม.5/7
29 20986 นายอนุสรณ์ ทรงเนียมศรี ม.5/7
30 21554 นางสาวโสรยา กล้าหาญ ม.4/7