ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19656 นางสาวเกจษราภรณ์ สุทธิ ม.4/3
2 20180 เด็กชายอภิสิทธิ์ พินิจนาม ม.3/11
3 20405 เด็กชายกรกฎ แก้วกลม ม.2/2
4 20408 เด็กชายกฤษณะ กว่างสนิท ม.2/2
5 20410 เด็กชายกันทรากร เอ็มประโคน ม.2/2
6 20412 เด็กชายกิตติกร เดิมทำรัมย์ ม.2/2
7 20413 เด็กชายกิตติพัฒน์ ชัยศรี ม.2/2
8 20414 เด็กชายกิตติศักดิ์ อุดชา ม.2/2
9 20417 เด็กชายขจรศักดิ์ ปราณีตพลกรัง ม.2/2
10 20419 เด็กชายจารุพัฒน์ จิรวัฒน์พณิชย์ ม.2/2
11 20420 เด็กชายชลสิทธิ์ บึงบัว ม.2/2
12 20421 เด็กชายไชยวัฒน์ โล่นารายณ์ ม.2/2
13 20424 เด็กชายณฐพล ทองสุขดี ม.2/2
14 20426 เด็กชายณรงค์ชัย ชำนิไกร ม.2/2
15 20428 เด็กหญิงกมลพรรณ สิงห์แก้ว ม.2/2
16 20429 เด็กหญิงกมลลักษณ์ กุมรัมย์ ม.2/2
17 20434 เด็กหญิงกัญชลิกา ลาดมี ม.2/2
18 20435 เด็กหญิงกัญญาภัค ชินสำโรง ม.2/2
19 20436 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เฉียงพิมาย ม.2/2
20 20438 เด็กหญิงกันญาภรณ์ ไทยทองหลาง ม.2/2
21 20439 เด็กหญิงกันยกรณ์ ช่างคิด ม.2/2
22 20440 เด็กชายกันยา สุขหร่อง ม.2/2
23 20443 เด็กหญิงเกสรา นิระมาน ม.2/2
24 20445 เด็กหญิงคชาภรณ์ โรจน์บุญถึง ม.2/2
25 20446 เด็กหญิงจันทกานต์ แกไทยสงค์ ม.2/2
26 20448 เด็กหญิงจารุพิชญา เหลืองสุก ม.2/2
27 20791 เด็กหญิงแพรพิไล พุทธิชาติ ม.2/10
28 21118 เด็กชายอินทัช ขวัญทอง ม.1/3
29 21129 เด็กหญิงเปมิกา สีโนนยาง ม.1/3
30 21140 เด็กหญิงอุษา​มณี เปรงปราง ม.1/3