ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19100 นางสาวกนกวรรณ ลดกระโทก ม.4/7
2 19111 นางสาวกานต์พิชชา สุทธิโส ม.4/4
3 19116 นางสาวขวัญฤทัย พวงเเสง ม.4/4
4 19118 นางสาวคริสติน ธิริเฟร์ ม.4/7
5 19154 นางสาวโชติกา สุโขพันธ์ ม.4/4
6 19157 นางสาวฐิติชญา ทองสุภาพ ม.4/7
7 19250 นางสาวมานิตา มณีแสง ม.4/3
8 19296 นางสาวศุภรัตน์ สีหนาท ม.4/3
9 19364 นางสาวเกล้ากัลญา นิรัมย์ ม.4/4
10 19366 นางสาวจิดาภา พรหมโสฬส ม.4/4
11 19371 นางสาวณัฐสินี ปาละโค ม.4/3
12 19379 นางสาวพรศิริ อาสานอก ม.4/7
13 19380 นางสาวเมธาวี ดวงบุตร ม.4/7
14 19421 นางสาวมนตกานต์ สารสุข ม.4/7
15 19465 นางสาวธีราภรณ์ ตู้ไธสง ม.4/1
16 19475 นางสาวมิลลี่ รีสลีย์ ม.4/7
17 19480 นางสาวอริสรา ปัญญาประดิษฐ์ ม.4/3
18 19776 เด็กชายจักริน สมัครมิตร ม.3/2
19 20494 เด็กชายธนภัทร พาพลงาม ม.2/4
20 20497 เด็กชายธนวัฒน์ คงเกิด ม.2/4
21 20506 เด็กชายธีร์รัชชัย ตุมผะกา ม.2/4
22 20507 เด็กชายธีรัตม์ สอดเสน ม.2/4
23 20511 เด็กชายนิชคุณ แก้วคนตรง ม.2/4
24 20532 เด็กหญิงนีรมุกตา ดอมไธสง ม.2/4
25 20585 เด็กชายวีรภัทร์ ญาณภาส ม.2/6
26 20610 เด็กหญิงวรัชยา แสงแก้ว ม.2/6
27 20617 เด็กหญิงศศิพิมพ์ หลอดแก้ว ม.2/6
28 20622 เด็กหญิงสุจิรา ยามดี ม.2/6
29 20964 เด็กชายอติชาต จิตอารี ม.2/4
30 21004 นายภูริพัฒน์ ชุมจิตร ม.4/3