ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18510 นางสาวณัฐกฤตา จอดกลาง ม.5/6
2 18680 นายอามินทร์ ใบคาน ม.5/2
3 18720 นายธนาดุลย์ สำเร็จไธสง ม.5/2
4 18725 นายปรัญชัย พนมเจริญสวัสดิ์ ม.5/3
5 19089 นายกิตติศักดิ์ เเก้วการ ม.4/9
6 19482 นายเจนวิทย์ เที่ยงนิล ม.4/9
7 19809 เด็กชายณรงค์กต แย้มวิเศษ ม.3/3
8 19813 เด็กชายณัฐดนย์ แดนกลาง ม.3/3
9 19817 เด็กชายตั้งใจ จันอาหาร ม.3/3
10 19818 เด็กชายแทนพงษ์ ศิริสุข ม.3/3
11 19821 เด็กชายธนเดช สว่างภพ ม.3/3
12 19828 เด็กชายธเนศ บุดางาม ม.3/3
13 19987 เด็กชายศุภวิชญ์ ไพเราะ ม.3/7
14 19994 เด็กชายสุภาพบุรุษ บุตรสืบสาย ม.3/7
15 19996 เด็กชายเสริมศักดิ์ พูนแก้ว ม.3/7
16 20002 เด็กชายอรรถพร ประสานตรี ม.3/7
17 20029 เด็กหญิงเอื้อมขวัญ ปานใจนาม ม.3/7
18 20231 นางสาวอารีรัตน์ ราดกระโทก ม.6/3
19 20499 เด็กชายธเนศ ผิวทอง ม.2/4
20 20856 นายกฤติพงษ์ ถะเกิงสุข ม.5/2