ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17762 นางสาววริษา สวายพล ม.6/8
2 17945 นายวัชระ คงคำวร ม.6/10
3 18686 นางสาวสุภัชชา ไชยวงค์ ม.5/1
4 18804 นางสาวอรุโณทัย สานนท์ ม.5/1
5 19108 นางสาวกัณฐิกา สะเดา ม.4/4
6 19479 นางสาวอนาตาชา ปัญญานิติกุล ม.4/1
7 19791 เด็กหญิงกวินตรา พรหมศิริพัฒน์ ม.3/2
8 19792 เด็กหญิงกัญญพัชร วิลานันต์ ม.3/2
9 19800 เด็กหญิงขวัญจิรา โพนทอง ม.3/2
10 19804 เด็กหญิงจันทิรา ช่วยค้ำชู ม.3/2
11 20110 เด็กหญิงรวินท์นิภา เบ็ญจศาสตร์ ม.3/9
12 20280 นางสาวรจนา เรือนไทย ม.6/8
13 20285 นางสาวสมฤดี ยี่รัมย์ ม.6/8
14 20300 นายรัฐภูมิ ชายสำราญ ม.6/10
15 20406 เด็กชายกรณ์ดนัย แขมคำ ม.2/2
16 20423 เด็กชายฐปนวัฒน์ แสงสูงเนิน ม.2/2
17 20687 เด็กหญิงชญานี ชำนาญปืน ม.2/8
18 20691 เด็กหญิงณีรนุช เพาะนิสัย ม.2/8
19 20698 เด็กหญิงพรลภัส ยุวะกนิษฐ ม.2/8
20 20709 เด็กหญิงอลีนา บุตรมาลา ม.2/8
21 20710 เด็กหญิงอัญรินทร์ การเพียร ม.2/8
22 20850 นางสาวพรชนก นามพรม ม.5/1
23 20919 นายกวินทรา ชาภักดี ม.5/10
24 20931 นายจตุรภัทร พรรสาง ม.5/11
25 20935 นายภาคิน โสภากุล ม.5/11
26 21102 เด็กหญิงไอลดา ลาภไธสง ม.1/2
27 21162 เด็กหญิงชนิดาภา ศรีสุพงค์ ม.1/4
28 21181 เด็กหญิงอรวีร์ ช่วยพิมาย ม.1/4
29 21182 เด็กหญิงอัจจิมา โคตรพัฒน์ ม.1/4
30 21245 เด็กหญิงกวินทิพย์ มงคลสวัสดิ์ ม.1/6
31 21257 เด็กหญิงจารินี พรหมภักดิ์ ม.1/6
32 21284 เด็กหญิงชลธิชา กาลนิโย ม.1/7
33 21289 เด็กหญิงณัชชา แว่นประโคน ม.1/7
34 21296 เด็กหญิงณัฐภัสสร ละครหาญ ม.1/7
35 21338 เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วกลม ม.1/8
36 21516 นางสาวรุ่งมณี ยอดนางรอง ม.4/2
37 21553 นางสาววรกาญจน์ ยิ่งดี ม.4/7
38 21587 นางสาวดวงกมล เเห่งภักดี ม.4/10
39 21590 นางสาวสุชานันท์ ขวัญใจ ม.4/10
40 21596 นางสาวเพ็ญพิชชา สมยา ม.4/11
41 21598 นางสาวสิริยากร พลเยี่ยม ม.4/11