ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17764 นางสาวอณัศญา ดีรัมย์ ม.6/10
2 17809 นางสาวจิรภัทร ธรรมขัน ม.6/10
3 17882 นางสาวนิภาสิริ ปัจจัยยา ม.6/10
4 17886 นางสาวบุญธิดา ถนอมสุข ม.6/10
5 18003 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ปักเคทัง ม.6/10
6 18011 นางสาวสุนิสา เสมารัมย์ ม.6/10
7 19910 เด็กชายมีชัยวอง บุญเรือง ม.3/5
8 19917 เด็กหญิงปณิดา จำเนียรกูล ม.3/5
9 19919 เด็กหญิงประภัสสรา บุญทิสา ม.3/5
10 19921 เด็กหญิงปัทมล สมสุข ม.3/5
11 19923 เด็กหญิงพรทิวา พวงผกา ม.3/5
12 19926 เด็กหญิงพรพิรุณ โจ๊ะโม๊ะ ม.3/5
13 19928 เด็กหญิงพลอยรัตน์ วรสิงห์ ม.3/5
14 19937 เด็กหญิงภัทรธิดา ว่องไวย์ ม.3/5
15 19939 เด็กหญิงมุทิตา ไชยเชษฐ์ ม.3/5
16 20352 เด็กหญิงณัฐณิชา หินรัมย์ ม.3/5
17 21011 เด็กหญิงนภัสสร ทองเลือม ม.3/5
18 21617 เด็กหญิงทิฆัมพร มั่งนางรอง ม.3/5
19 21622 นางสาวกัญญาวีร์ สุภาพ ม.3/5
20 21628 ธนาพร วงศ์จอม ม.3/5