ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17767 นายกันต์พิสิฐ ญาณภาส ม.6/1
2 18026 นางสาวไอลดา เข็มทอง ม.6/9
3 18785 นางสาวณชญาพร พวงแก้ว ม.5/5
4 18802 นางสาวสุจิตตรา ธรรมชาติ ม.5/4
5 19805 เด็กหญิงจารุภา อเนกนวล ม.3/2
6 20068 เด็กหญิงลิลลี่ เบี๊ยดสเวอร์ท ม.3/8
7 20739 เด็กหญิงนิชานันท์ อันพันลำ ม.2/9
8 20818 เด็กหญิงธนัญธิตา บุญชู ม.2/11
9 20834 เด็กหญิงวรรณวษา โทนุบล ม.2/11
10 20842 เด็กหญิงอลิชา บัวลอย ม.2/11
11 21389 เด็กชายภูริช แก้วรากยาง ม.1/10
12 21422 เด็กหญิงศิริลักษณ์ สำรวมจิตร ม.1/10
13 21538 นางสาววรรณกร ลาพุฒ ม.4/5