ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18114 นายภูชิต นิดน้อย ม.6/5
2 18805 นางสาวอาริษา กูลเกาะ ม.5/5
3 18813 นายจิรายุท เป็ดสกุล ม.5/5
4 18819 นายนุธิต เกาะสูงเนิน ม.5/5
5 18855 นางสาวอารญา กูลเกาะ ม.5/5
6 19411 นายสุรเดช วิเศษปะคำ ม.4/6
7 19434 นางสาวอรวรา เหลืองสุข ม.4/6
8 19858 เด็กชายธันวากร ผาชา ม.3/4
9 19890 เด็กหญิงบัณชิตา ชุ่มบันดิษฐ์ ม.3/4
10 19892 เด็กหญิงบุญนิสา มหาบุญ ม.3/4
11 20767 เด็กชายวรวิทย์ คิดชอบ ม.2/10
12 20960 เด็กหญิงจุฑามาศ พรมโพธิ์ ม.3/4
13 21082 เด็กหญิงกัญยพร แก่นท้าว ม.1/2
14 21275 เด็กชายธนกฤต ปานใจนาม ม.1/7
15 21283 เด็กชายธนาพล ตระการจันทร์ ม.1/7
16 21313 เด็กชายนราพล ตระการจันทร์ ม.1/8
17 21368 เด็กหญิงพัชราภา สังวาลย์ ม.1/9
18 21379 เด็กหญิงฟ้าสวย ผู้จอมจิตร ม.1/9