ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21433 เด็กชายสุขสันต์ กอแก้ว ม.1/11
2 21437 เด็กชายสุนทร สุขแสวง ม.1/11
3 21439 เด็กชายอนุชา ด้วงทอง ม.1/11