ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18149 นางสาวสิดาพร ภาษี ม.6/2
2 19191 นางสาวนลินทิพย์ นิยม ม.4/4
3 19258 นายรฐภูมิ พรมศรี ม.4/2
4 19267 นายวุฒินันท์ นาโพธิ์ ม.4/2
5 19358 นายสิทธิ์ธนัท บุญเจริญ ม.4/6
6 19439 นายปุณยวิชช ศรีเชียงสา ม.4/1
7 19506 นางสาวธีรดา นิลบรรพต ม.4/9
8 19687 นายสุทธิภาณต์ อุดสืบ ม.4/6
9 20164 เด็กชายจอมพล โรจนบัณฑิต ม.3/11
10 20168 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ นวสุธารัตน์ ม.3/11
11 20169 เด็กชายธีรดนย์ เนตรภักดี ม.3/11
12 20172 เด็กชายปภัสชล สุมหิรัมย์ ม.3/11
13 20173 เด็กชายป้องคุณ สิงหเสนี ม.3/11
14 20177 เด็กชายวุฒิกร จันทะพล ม.3/11
15 20218 นายสุทธิชัย บำรุงการ ม.6/2
16 21023 เด็กชายชนาธิป บัวนาค ม.1/1
17 21093 เด็กหญิงพิชชาพร พรหมมินทร์ ม.1/2
18 21132 เด็กหญิงพิชชานันท์ เสิ้งสูงเนิน ม.1/3
19 21230 เด็กชายจตุชัย วงนอก ม.1/6
20 21232 เด็กชายจักรพงศ์ โพธิจักร ม.1/6
21 21239 เด็กชายชยทัต ไชยดิษฐ ม.1/6
22 21264 เด็กชายชัยณรงค์ โสมสิทธิ์ ม.1/7
23 21265 เด็กชายชัยภัทร ยศประเสริฐ ม.1/7
24 21274 เด็กชายทวี ชะมาเพ็ชร ม.1/7
25 21282 เด็กชายธนันธร แปลงดี ม.1/7
26 21448 เด็กชายเฮนรี่ ลี โอลิเวอร์ ม.1/11
27 21542 นายภูรินทร์ เยอารัมย์ ม.4/6
28 21571 นางสาวกชกร ตุมหนแย้ม ม.4/9
29 21573 นางสาวบวรลักษณ์ มวลคำลา ม.4/9
30 21574 นางสาวพิชญาภา มีศรี ม.4/9