ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19337 นางสาวอภิญญา แสงสกุล ม.4/7
2 19499 นางสาวเกริน ยืนยงค์ ม.4/8
3 19516 นางสาวฟ้ารุ่ง แก้วนคร ม.4/2
4 19526 นางสาวอริศรา ราชธรรมมา ม.4/2
5 20728 เด็กหญิงกุศริน บุตรมณี ม.2/9
6 21039 เด็กหญิงณีรนุช วิเชียรเพลิด ม.1/1
7 21044 เด็กหญิงบัณฑิตา ฉ่ำโสฬส ม.1/1
8 21051 เด็กหญิงพิรญาณ์ นามท้าว ม.1/1
9 21058 เด็กหญิงสุพัชรสินี ตากรวด ม.1/1
10 21127 เด็กหญิงนภัสนันท์ ชินรัมย์ ม.1/3
11 21133 เด็กหญิงพิชญาภา เดิมไธสง ม.1/3
12 21411 เด็กหญิงลักษณมณ เกษฎา ม.1/10
13 21452 เด็กหญิงสุภาวิณี วงษา ม.1/11
14 21520 นางสาวภัทรวดี พุทธชาติ ม.4/3
15 21526 นางสาวกัญญารัตน์ ทองโต ม.4/4
16 21533 นายพงศภัค พิมเสน ม.4/5
17 21549 นางสาวกรัณฑา นพตะลุง ม.4/7