ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19294 นางสาวศุนันธภร อาวุธพันธ์ ม.4/6
2 19481 นางสาวอาทิตยา ผิวพันธุ์ ม.4/6
3 19877 เด็กหญิงธิดารัตน์ เหลวกูล ม.3/4
4 19932 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สายเล็ก ม.3/5
5 19969 เด็กหญิงวรัญญา สุขดาษ ม.3/6
6 20537 เด็กชายปรเมศวร์ สีโท ม.2/5
7 20540 เด็กชายปัทฐวิกรณ์ อินศรีเมือง ม.2/5
8 20541 เด็กชายปาฏิหาริย์ ชะรุงรัมย์ ม.2/5
9 20542 เด็กชายปุณพจน์ ศรีบุญมา ม.2/5
10 20544 เด็กชายพีรภัทร บุญก้อน ม.2/5
11 20548 เด็กชายภควัฒน์ ปรางประโคน ม.2/5
12 20549 เด็กชายภัทรดนัย พังกระโทก ม.2/5
13 20551 เด็กชายภูปกรณ์ กัณหาป้อง ม.2/5
14 20552 เด็กชายภูริทัศ ใสสดศรี ม.2/5
15 20554 เด็กชายภูวิศ จันแสงทอง ม.2/5
16 20773 เด็กหญิงกัญญพัชร แตงทอง ม.2/10
17 20778 เด็กหญิงจิราภัค ไชยธรธรรม ม.2/10
18 20781 เด็กหญิงฐิติสุดา คตวงศ์ ม.2/10
19 20785 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ภูละ ม.2/10
20 20789 เด็กหญิงปนัดดา ปุริมาตัง ม.2/10
21 20790 เด็กหญิงปิยะดา เข้มแข็ง ม.2/10
22 20792 เด็กหญิงภัทรวดี วงษ์ใหญ่ ม.2/10
23 20793 เด็กหญิงเมธิญา สมใจ ม.2/10
24 20798 เด็กหญิงสุภัสสร อุยขำ ม.2/10
25 20799 เด็กหญิงอนันตญา มั่งนางรอง ม.2/10
26 21376 เด็กหญิงพีชญา ทศหล้า ม.1/9
27 21453 เด็กหญิงหทัยรัศมิ์ คำบัว ม.1/11
28 21454 เด็กหญิงอนงค์รัตน์ เทียบมา ม.1/11
29 21457 เด็กหญิงอภิชาดา เหยียดรัมย์ ม.1/11
30 21467 เด็กหญิงอัธยา ธรรมชัย ม.1/11