ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18844 นางสาวแพรวรำไพ รูปเรี่ยม ม.5/5
2 19136 นายทนะเคส อาจประโคน ม.4/10
3 19446 นายอัฑฒกร กระพันธ์ ม.4/7
4 19929 เด็กหญิงพัชชาวรรณ บั้งทอง ม.3/5
5 20468 เด็กชายธนโชติ เพ็ชรนาค ม.2/3
6 20475 เด็กหญิงชาลิดา จะริบรัมย์ ม.2/3
7 20545 เด็กชายพีรภัทร โสมกุล ม.2/5
8 20587 เด็กชายวีรวุฒิ ตุ่มผะกา ม.2/6
9 20590 เด็กชายศรัณยภัทร เจียมสกุล ม.2/6
10 20628 เด็กชายสุทธิพงษ์ สำเร็จ ม.2/7
11 20635 เด็กชายอธพล ศรีภักดี ม.2/7
12 20756 เด็กชายเกียรติยศ ช่างยา ม.2/10
13 20769 เด็กชายศิระ ปานสว่าง ม.2/10
14 20770 เด็กชายศิลวัต จีนใจนาม ม.2/10
15 21633 พลอยรัตน์ นิลบารันต์ ม.3/5
16 21642 สุจิตรา อินทะชัย ม.3/5