ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17914 นายรพีภัทร ยาท้วม ม.6/10
2 18019 นางสาวอรวรรณ ฉ่ำโสฬส ม.6/9
3 18020 นางสาวอวัสดา เกตุใหม่ ม.6/9
4 18191 นางสาวพรรณิษา สุขล้ำเลิศ ม.6/2
5 18462 นางสาวขวัญฤดี เสกขา ม.5/10
6 18508 นางสาวณัชชา กรตุ้ม ม.5/11
7 18540 นางสาวธนภรณ์ สดรุกขา ม.5/11
8 18550 นางสาวธัญญา ทิพย์อักษร ม.5/11
9 18639 นางสาววรัทชยา สังขกุล ม.5/10
10 18651 นางสาวษมานันท์ หินกรอก ม.5/1
11 18652 นางสาวสาธิณี เจริญรัมย์ ม.5/10
12 18687 นางสาวสุภัทรสร หอมชื่น ม.5/10
13 18712 นางสาวอุษณีย์ น้อยโลมา ม.5/11
14 18757 นางสาวสุภิญญา ชารัมย์ ม.5/10
15 18771 นายภูมิภัทร บุตรสืบสาย ม.5/10
16 18809 นายกานน ศรีนามบุรี ม.5/1
17 19241 นางสาวเพ็ญพิชชา มูระคา ม.4/11
18 19244 นางสาวภัทรธิดา ศรีกิมแก้ว ม.4/11
19 19253 นางสาวรัตติกาล จีนเกา ม.4/11
20 19666 นางสาวปิยะฉัตร ปุ้ยสิน ม.5/10
21 20292 นางสาวสุนิสา แต้มประโคน ม.6/9
22 20553 เด็กชายภูวเนศวร์ ผุยภูเวียง ม.2/5
23 20832 เด็กหญิงวนัญญา ตันประสาท ม.2/11
24 20836 เด็กหญิงศศิวรินทร์ ปัตตานัง ม.2/11
25 20851 นางสาวพีรยา จันทร์แจ้ง ม.5/1
26 20924 นายอภิวัฒน์ สูงแข็ง ม.5/10
27 20927 นางสาวเจนจิรา พอกพูน ม.5/10
28 20929 นางสาวสวิตตา ประนางรอง ม.5/10
29 20930 นางสาวสุชาดา เสียงเพราะ ม.5/10
30 20936 นางสาวโฉมนภา หวังเป็น ม.5/11
31 20945 นางสาวพรรณษา เดียรประโคน ม.5/11
32 21035 เด็กหญิงเคียร่า ร๊อบสัน ม.1/1
33 21042 เด็กหญิงธีรตา สำนวนกลาง ม.1/1
34 21043 เด็กหญิงน้ำทิพย์ สิงห์ทอง ม.1/1
35 21048 เด็กหญิงพิชชาภา โพธิ์แก้ว ม.1/1