ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17745 นายพงศภัค เขจรสรรค์ ม.6/4
2 17825 นายทัตพงศ์ แขนอก ม.6/7
3 17855 นายธนวัฒน์ ไชยดิษฐ์ ม.6/7
4 17875 นางสาวธนัชชา แก้วปริมประ ม.6/1
5 18120 นายศิวกรณ์ วงศ์ชาลี ม.6/5
6 18186 นางสาวปณิดา ประเมินชัย ม.6/1
7 18414 นายสุวิจักขณ์ บุญอาจ ม.5/6
8 18428 นายกันตภัทร ด้วงประโคน ม.5/2
9 18464 นางสาวจิดาภร ประเมินชัย ม.5/3
10 18465 นางสาวจิดาภา ประเมินชัย ม.5/3
11 18525 นายปุริม สิงหเสนี ม.5/2
12 18591 นางสาวพนิดา อาวุธพันธ์ ม.5/6
13 18665 นายสราวุฒิ สิทธิจันทร์ ม.5/11
14 18670 นายสุทธิพงษ์ ยารมสัย ม.5/11
15 18719 นายธนวัฒน์ แป้นห้วย ม.5/2
16 18818 นายนิรุต วรวงศ์ ม.5/5
17 18828 นายศุภวิชญ์ แสงรุ่ง ม.5/5
18 18837 นางสาวธตรฐ บุตรสืบสาย ม.5/2
19 18851 นางสาวสุกัญญา สุขจิตร ม.5/1
20 19033 นายกวิน พาพลงาม ม.4/4
21 19040 นายนายณัฐวุฒิ กองสกุล ม.4/10
22 19042 นายณัฐสิทธิ์ จัตุกูล ม.4/3
23 19049 นายนพรัตน์ ชินรัมย์ ม.4/5
24 19052 นายบัญญวัต นุ่มนวลศรี ม.4/10
25 19067 นายรพีภัทร พาพลงาม ม.4/11
26 19072 นายอนุภัทร วาดถนน ม.4/8
27 19074 นางสาวกมลลักษณ์ ใสสดศรี ม.4/4
28 19080 นายกนกศักดิ์ จำปาสา ม.4/9
29 19083 นายนายกฤตเมธ โคตภูธร ม.4/4
30 19084 นายกฤติกร แก้วนิลทอง ม.4/10
31 19092 นายจีระวัฒน์ นิยม ม.4/4
32 19096 นายชัยวัฒน์ ถะเกิงผล ม.4/9
33 19138 นายธนกฤต วงษ์เจริญ ม.4/10
34 19141 นายธนวัฒน์ เหลืองสุข ม.4/10
35 19146 นางสาวฉัตรพร เอกปัชชา ม.4/4
36 19150 นางสาวชลดา นาแพง ม.4/4
37 19151 นางสาวชวิศา โรจน์บุญถึง ม.4/4
38 19162 นางสาวณิชานาฎ สิงห์ขรเขต ม.4/4
39 19177 นายนรินทร มากกว่าวงศ์ ม.4/10
40 19180 นายนัฐวุฒิ​ นวมมี ม.4/3
41 19185 นายปรมินทร์ ทั่งประโคน ม.4/7
42 19186 นายปรเมศวร์ ทิมา ม.4/3
43 19187 นายปรวิทย์ คิดชอบ ม.4/11
44 19216 นายพงศกร เกษร ม.4/8
45 19217 นายพงศกร บัวบาล ม.4/11
46 19221 นายพรพิพัฒน์ ชีวคุณานนท์ ม.4/5
47 19228 นายพีรภัทร บุญหมั่น ม.4/11
48 19230 นายพีรวิชญ์ ชุยรัมย์ ม.4/9
49 19233 นายเมธา​วิน​ เกตุ​แก้ว​ ม.4/8
50 19336 นางสาวอภิญญา ดีราชรัมย์ ม.4/6
51 19347 นายธนกฤต จิตลดาอมร ม.4/4
52 19349 นายธรณ์เทพ ธัญญเจริญ ม.4/2
53 19395 นายณัฏฐวัฒน์ ซ่อนกลิ่น ม.4/4
54 19396 นายธนภัทร วิภาวนีสกุล ม.4/2
55 19399 นายปฏิภาน หลักคำ ม.4/2
56 19400 นายปัณณวัฒน์ แสนแก้ว ม.4/7
57 19402 นายพัชรพล ทองเกลีย ม.4/3
58 19405 นายวงศธร วระดล ม.4/2
59 19419 นางสาวปริศรา เส็งนา ม.4/2
60 19441 นายภูตะวัน จำปาแก้ว ม.4/1
61 19486 นายณฐดนย์ ตลับทอง ม.4/3
62 19492 นายพีรภาส คชชาญ ม.4/3
63 19493 นายภัทรดนย์ บุตรศรีภูมิ ม.4/1
64 19495 นายเสฎฐวุฒิ พะมุลิลา ม.4/2
65 19650 นายภาณุพงศ์ สุดหอม ม.4/8
66 19701 นายอนุชา กล้าหาญ ม.4/6
67 19706 นายต่อตระกูล แก้วปู่ ม.5/6
68 19707 นายวิษณุ อภิเนตร ม.4/6
69 20212 นายวิโรจน์รัตน์ พลาสืบสาย ม.6/1
70 20235 นางสาวมะณีวัล พวงภู่ ม.6/4
71 20302 นางสาวณัฐชยา ศรีนวล ม.6/10
72 20892 นายธีรโชติ ขวัญกระโทก ม.5/8
73 20901 นางสาวลักษิกา แพงมาก ม.5/8
74 20957 นายอาวิภัช ซ่อนกลิ่น ม.6/7
75 20958 นางสาวกนกภรณ์ ฤทธิ์ศรี ม.6/2
76 21003 นายทินกฤต ทองดี ม.4/8
77 21005 นางสาวนภัสกร ดอกจันทร์ ม.4/4
78 21015 นายวิวรรธน์ ชูรา ม.6/1
79 21532 นายพีรภัทร เข็มขัด ม.4/5
80 21541 นายไชยมงคล เถื่อนสุวรรณ์ ม.4/6
81 21546 นางสาวกชกร ยลไชย ม.4/6
82 21555 นายบุริณลักษณ์ บุญปัญญา ม.4/8
83 21619 นายกสิวัฒน์ ทองเฟื่อง ม.4/10
84 21620 นายพงษ์พิชญ์ เชื้อฉุน ม.5/6