ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19831 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญคุ้ม ม.3/3
2 19834 เด็กหญิงญาณภัทร คำภูชาติ ม.3/3
3 19836 เด็กหญิงฐานิกา จำปาร้อย ม.3/3
4 19839 เด็กหญิงฐิติวรดา บุตรวาปี ม.3/3
5 19845 เด็กหญิงณัฐนิชา ทินนารัตน์ ม.3/3
6 20092 เด็กหญิงขวัญฤดี ชะชางรัมย์ ม.3/9
7 20098 เด็กหญิงณิชกานต์ สาดนอก ม.3/9
8 20099 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ราษสกล ม.3/9
9 20106 เด็กหญิงพิชญา สุวรรณประเสริฐ ม.3/9
10 20114 เด็กหญิงหทัยชนก สุขสำราญ ม.3/9
11 20115 เด็กหญิงหทัยชนม์ สุขสำราญ ม.3/9
12 20122 เด็กหญิงวริศรา วิเศษสวัสดิ์ ม.3/3
13 20962 เด็กหญิงชมพูนุช แทนจะโป๊ะ ม.3/3
14 21024 เด็กชายฐานพงศ์ สีน้ำคำ ม.1/1
15 21026 เด็กชายทินกร ศรีทอง ม.1/1
16 21027 เด็กชายธนานพ มีทรัพย์ ม.1/1
17 21028 เด็กชายธีรภัทร มาเเสวง ม.1/1
18 21033 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังฆะระ ม.1/1
19 21036 เด็กหญิงจันทร์กนก สุขจิตร ม.1/1
20 21040 เด็กหญิงธนพร เลิศสัจธรรม ม.1/1
21 21045 เด็กหญิงปวริศา บุญเริก ม.1/1
22 21047 เด็กหญิงพิชชานันท์ หมั่นนางรอง ม.1/1
23 21049 เด็กหญิงพิชญา จันทร์สม ม.1/1
24 21050 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สาลาด ม.1/1
25 21059 เด็กหญิงสุพิชญา วงศา ม.1/1
26 21062 เด็กหญิงอาธัญญา หูไธสง ม.1/1
27 21586 นางสาวฐิติกานต์ ผุยอุทา ม.4/10
28 21599 นางสาวสุภนิดา รินอาโปร์ ม.4/11
29 21600 นางสาวอธิชา นามวิเศษ ม.4/11
30 21603 นางสาวอรทัย พิมพะไสย์ ม.4/11