ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19243 นางสาวแพรวา เถาวัลย์ ม.4/5
2 19245 นางสาวภัทรวดี เสนาะเสียง ม.4/11
3 19246 นางสาวภัทรานิษฐ์ หงษ์วิเศษ ม.4/11
4 19248 นางสาวมณีรัตน์ ขันเจริญ ม.4/5
5 19251 นางสาวรวงข้าว ทานา ม.4/5
6 19254 นางสาวรุจรวี ศรีกิมแก้ว ม.4/7
7 19255 นางสาววดีภัทร สุวรรณ ม.4/9
8 19654 นางสาวเพชรนารี สิงห์โสภา ม.4/3
9 19719 นางสาวกิตติกานต์ สนใจ ม.4/9
10 19744 เด็กชายวรรธนะ สุกาวิน ม.3/1
11 21075 เด็กชายภูมิภัทร กิจทนิน ม.1/2
12 21512 นางสาวสุชาดา ขุนรักษ์บวรชาติ ม.4/2
13 21514 นางสาวชุติกาญจน์ บุญล้ำ ม.4/2
14 21515 นางสาวญาณิสา พลาสืบสาย ม.4/2
15 21562 นายชาคริต คนเที่ยง ม.4/9
16 21568 นายศิริศักดิ์ แก้วจันทร์ ม.4/9