ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21068 เด็กชายธนวัต ประภาวิชา ม.1/2
2 21073 เด็กชายภาณุวิชญ์ ตุ้มพิมาย ม.1/2
3 21084 เด็กหญิงกุลณณิช ยอดนางรอง ม.1/2
4 21085 เด็กหญิงเขมร์จิราภรณ์ ประจักษ์ ม.1/2
5 21087 เด็กหญิงถิรวัฒน์ คล้ายปาน ม.1/2
6 21097 เด็กหญิงรินรดา ทองนางรอง ม.1/2
7 21101 เด็กหญิงสุพรรษา สาริมาตย์ ม.1/2
8 21159 เด็กหญิงกุลภรณ์ แก้วเกิดมี ม.1/4
9 21163 เด็กหญิงณัฐยมล พูนเปรี่ยม ม.1/4
10 21180 เด็กหญิงหทัยชนก ไชยปัญญา ม.1/4
11 21223 เด็กชายกฤตยชญ์ แสนมณี ม.1/6
12 21229 เด็กชายคาวี สีลาโชติ ม.1/6
13 21231 เด็กชายจักรกริช จันทร์เทศ ม.1/6
14 21233 เด็กชายจารุเดช ปรังประโคน ม.1/6
15 21236 เด็กชายชนาธิบ สุดธรรม ม.1/6
16 21311 เด็กชายธีรภัทร คำโนนม่วง ม.1/8
17 21369 เด็กหญิงพัทริน ธรรมนิยม ม.1/9
18 21372 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์เจริญ ม.1/9
19 21444 เด็กชายอภิสิทธิ์ ตราชูชาติ ม.1/11