ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18714 นายณพชร นาวีสัมพันธ์ ม.5/5
2 18716 นายณัฐพล โฉมฉาย ม.5/5
3 18816 นายนนทพัทธ์ ศรีกิมแก้ว ม.5/5
4 18842 นางสาวพัชรีวรรณ เลิศสัจธรรม ม.5/5
5 18843 นางสาวพุทธัฑฒการี ดียิ่ง ม.5/5
6 20309 นายธนานพ ทับประโคน ม.5/5
7 21038 เด็กหญิงชนัญญา มีชัย ม.1/1
8 21063 เด็กชายกลธิชา เยรัมย์ ม.1/2
9 21066 เด็กชายณัฏฐพล นิลชัย ม.1/2
10 21067 เด็กชายณัฐดนัย แก้วปริมประ ม.1/2
11 21070 เด็กชายพงศ์ปรีดี พงษ์กระโทก ม.1/2
12 21071 เด็กชายพิพัฒน์ บุญหนัก ม.1/2
13 21078 เด็กชายศาศวรรษ นวลสำลี ม.1/2
14 21080 เด็กชายอัษฎายุทธ เเข็งพิลา ม.1/2
15 21081 เด็กหญิงกนกเนตร เสียมเพชร ม.1/2
16 21088 เด็กหญิงนิลาวัลย์ ชะนีประโคน ม.1/2
17 21089 เด็กหญิงนิวรส อิ่มอารมย์ ม.1/2
18 21090 เด็กหญิงบุศกร ตรีสอน ม.1/2
19 21094 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ คงหวาน ม.1/2
20 21095 เด็กหญิงภูริตา บุตรสืบสาย ม.1/2
21 21096 เด็กหญิงแม้นมาศ ชะมาเพ็ชร ม.1/2
22 21098 เด็กชายลดาวดี อินทร์ขาว ม.1/2
23 21099 เด็กหญิงสิริวิมล วิเศษกูล ม.1/2
24 21201 เด็กหญิงณัฐณิชา จันทร์ดากุล ม.1/5
25 21205 เด็กหญิงนภัสสรา ประมวลมา ม.1/5
26 21210 เด็กหญิงฟ้าใหม่ เกษี ม.1/5
27 21218 เด็กหญิงสิริกาญจน์ คูเปอร์ ม.1/5
28 21247 เด็กหญิงกัญประไพ ไกรมาศ ม.1/6
29 21293 เด็กหญิงณัฐณิชา ประวันนา ม.1/7
30 21302 เด็กหญิงทิพกฤตา บุญยิ่ง ม.1/7