ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17924 นางสาวพัชราภา สิงหรา ณ อยุธยา ม.6/4
2 17930 นางสาวภัททิรา อินทะ ม.6/4
3 19199 นางสาวปณิดา ยอดนางรอง ม.4/5
4 19201 นางสาวปนัดดา คงทน ม.4/5
5 19830 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชัยมงคล ม.3/3
6 19833 เด็กหญิงชนิกา ยวงเทียน ม.3/3
7 19835 เด็กหญิงญาณากร โสภา ม.3/3
8 19842 เด็กหญิงณัฎฐณิชา อาบรัมย์ ม.3/3
9 19851 เด็กหญิงธนพร มีสมาน ม.3/3
10 19852 เด็กหญิงธนัญชนก เชนชัย ม.3/3
11 20813 เด็กหญิงกุลลดา คุ้มไพฑูรย์ ม.2/11
12 20815 เด็กหญิงณภัทร ไกรเชน ม.2/11
13 20819 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ เลิศสัจธรรม ม.2/11
14 20822 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ กิตติวิริยกุล ม.2/11
15 20824 เด็กหญิงปริยาภัทร ศรีภู่ ม.2/11
16 20833 เด็กหญิงวรรณภา มั่นยืน ม.2/11
17 20835 เด็กหญิงศศิธร คำพิมาน ม.2/11
18 21108 เด็กชายธนากร กลิ่นนาค ม.1/3
19 21111 เด็กชายพุฒิพงศ์ สุดหอม ม.1/3
20 21115 เด็กชายสุวัฒน์ อุณหเลขกะ ม.1/3
21 21326 เด็กหญิงนิพากร ว่องไว ม.1/8
22 21333 เด็กหญิงปนัดดา คุ้มไพฑูรย์ ม.1/8
23 21334 เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ปัดธุรี ม.1/8
24 21335 เด็กหญิงปลายณภา สมศรี ม.1/8
25 21350 เด็กชายปัณณทัต มีสมาน ม.1/9
26 21359 เด็กชายพีรธัช โกยชัย ม.1/9
27 21361 เด็กชายพีรพัฒน์ อุสสาห์ ม.1/9
28 21366 เด็กชายภาณุภัทร์ นพรัตน์ ม.1/9
29 21423 เด็กหญิงศิริวรรณ จงชมผา ม.1/10