ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20059 เด็กหญิงนันทิชา สุกเสกสันต์ ม.3/8
2 20061 เด็กหญิงเบญญาภา ขันบุตร ม.3/8
3 20064 เด็กหญิงเปรมฤดี บุราณรมย์ ม.3/8
4 20070 เด็กหญิงศุภกานต์ โจ๊ะโม๊ะ ม.3/8
5 20353 เด็กหญิงสุพิชญา ภูมิเรศสุนทร ม.3/8
6 20730 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ เตือยตุ่น ม.2/9
7 20740 เด็กหญิงพัชรพร ปุยะติ ม.2/9
8 20743 เด็กหญิงรินรดา ดวงรัตน์ ม.2/9
9 20749 เด็กหญิงสุกัญญา เรียงนางรอง ม.2/9
10 21146 เด็กชายเดชิษฐ์ น้อยพลี ม.1/4
11 21157 เด็กหญิงกฤติยา มั่งนางรอง ม.1/4
12 21158 เด็กหญิงกัลยกร เกิดเจริญ ม.1/4
13 21169 เด็กหญิงพนิตา สุทธิประภา ม.1/4
14 21171 เด็กหญิงพีรยา มีทรัพย์ ม.1/4
15 21172 เด็กหญิงฤทัยชนก บุญประโคน ม.1/4
16 21173 เด็กหญิงวรัญญา สมบุตร ม.1/4
17 21174 เด็กหญิงวลัคศิฏา บุญส่ง ม.1/4
18 21175 เด็กหญิงศศธร บุษบรรณ์ ม.1/4
19 21178 เด็กหญิงสรินนา คนหลัก ม.1/4
20 21179 เด็กหญิงสุกุมา อินทผลสุข ม.1/4
21 21297 เด็กหญิงณัฐรินีย์ เมฆชุ่ม ม.1/7
22 21300 เด็กหญิงทัดดาว สารเวก ม.1/7
23 21407 เด็กหญิงรุ่งนภา รดน้ำ ม.1/10
24 21409 เด็กหญิงรุ่งอรุณ แก้วกลม ม.1/10
25 21414 เด็กหญิงวรรษมน อุปไมย์ ม.1/10
26 21451 เด็กหญิงสุนันท์ชา ใต้ไธสง ม.1/11
27 21458 เด็กหญิงอภิษฎา เหล่าม่วง ม.1/11
28 21464 เด็กหญิงอรินทร์ญา เสียมพุธซา ม.1/11
29 21608 เด็กหญิงอารีญา เจริญพันธ์ ม.2/5
30 21609 เด็กหญิงอริสรา เส็งนา ม.2/5