ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21076 เด็กชายรวี แก้วฉลาด ม.1/2
2 21077 เด็กชายวีระศักดิ์ จันทร์เขียว ม.1/2
3 21103 เด็กชายกฤตกรณ์ บุญหว่าน ม.1/3
4 21104 เด็กชายคมกริช เจริญวัด ม.1/3
5 21105 เด็กชายจิตติพัฒน์ ตามศรีรัมย์ ม.1/3
6 21106 เด็กชายจิลลา บุญผุย ม.1/3
7 21107 เด็กชายธนภัทร ดวงศรี ม.1/3
8 21109 เด็กชายธีร์ธวัช เอื้อนไธสง ม.1/3
9 21110 เด็กชายปิยพงษ์ บุตรจำรวญ ม.1/3
10 21112 เด็กชายภูวเดช คันธเนตร ม.1/3
11 21113 เด็กชายวัชรพงษ์ วงหงษ์ ม.1/3
12 21116 เด็กชายอดิสรณ์ วรสิงห์ ม.1/3
13 21117 เด็กชายอานันท์ อะปะหัง ม.1/3
14 21119 เด็กหญิงกมลวรรณ พินิจนาม ม.1/3
15 21120 เด็กหญิงกัญญาพัชร หัสนา ม.1/3
16 21121 เด็กหญิงขันทอง เจียมรัมย์ ม.1/3
17 21122 เด็กหญิงจิดาภา ส้มสาย ม.1/3
18 21123 เด็กหญิงจิรัชญา จันทร์คำ ม.1/3
19 21124 เด็กหญิงณอาภา พรมศร ม.1/3
20 21126 เด็กหญิงณิชานันท์ จำปี ม.1/3
21 21128 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คงวัฒนสิน ม.1/3
22 21131 เด็กหญิงพัชรา พรมชื่น ม.1/3
23 21134 เด็กหญิงพิมลวรรณ พรมมา ม.1/3
24 21135 เด็กหญิงพีรดา จัตุกูล ม.1/3
25 21136 เด็กหญิงวิภาวี ยังวารี ม.1/3
26 21138 เด็กหญิงสุภัสสร เมืองสีเขียว ม.1/3
27 21139 เด็กหญิงอาทิตยา เชื้อฉุน ม.1/3
28 21141 เด็กหญิงเอมมิกา คำหอม ม.1/3
29 21142 เด็กหญิงไอริณ จู๋นางรอง ม.1/3
30 21166 เด็กหญิงนฤมล ยิ้มเยื้อน ม.1/4