ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21057 เด็กหญิงวรรณจักรี เทพโสดา ม.1/1
2 21183 เด็กชายกันตชาติ พวงภู่ ม.1/5
3 21184 เด็กชายกิตติ์นภัส แก้วปริมประ ม.1/5
4 21185 เด็กชายด.ช.ธวัชชัย มัตทะปะนัง ม.1/5
5 21186 เด็กชายเตชินท์ เทพคำ ม.1/5
6 21187 เด็กชายธนากร ค่ำคูณ ม.1/5
7 21188 เด็กชายธีรภัทร สวนเกตุ ม.1/5
8 21189 เด็กชายบุญญฤทธิ์ หมื่อกา ม.1/5
9 21191 เด็กชายวงศธร กว้างสนิท ม.1/5
10 21192 เด็กชายศตวรรษ พอกทรัพย์ ม.1/5
11 21193 เด็กชายอิทธิพัทธ์ คงสวัสดิ์ ม.1/5
12 21194 เด็กหญิงกรองกาญจน์ เเม่นปืน ม.1/5
13 21195 เด็กหญิงกัญญภา เผ่าพันธ์ ม.1/5
14 21198 เด็กหญิงชญาพัฒน์ ศาลางาม ม.1/5
15 21199 เด็กหญิงชุติกาญจน์ จ่างโพธิ์ ม.1/5
16 21203 เด็กหญิงณัฐธิดา จิตนา ม.1/5
17 21206 เด็กหญิงปทิตตา นนทนำ ม.1/5
18 21207 เด็กหญิงปัญฑิตา ชารีแสน ม.1/5
19 21208 เด็กหญิงพิมนภา เพชรไทย ม.1/5
20 21209 เด็กหญิงพิศน์สุภา สระปัญญา ม.1/5
21 21212 เด็กหญิงยุพาพร นาคชลธี ม.1/5
22 21213 เด็กหญิงรัญชญา เกาแกกูล ม.1/5
23 21214 เด็กหญิงรัตนมน ศรีสาคำ ม.1/5
24 21216 เด็กหญิงวารุณี รักษาภักดี ม.1/5
25 21217 เด็กหญิงศิริกันต์ อารุณ ม.1/5
26 21219 เด็กหญิงอติกานต์ วงค์ประโคน ม.1/5
27 21415 เด็กหญิงวรัญญา ศรีพรม ม.1/10
28 21442 เด็กชายอภิชาติชัย บุญตน ม.1/11
29 21446 เด็กชายอิทธิพล งามล้ำ ม.1/11
30 21604 เด็กหญิงชนนิศา โภคพันธ์ ม.1/5