ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19207 นางสาวปิยะรัตน์ ธรรมโรจน์ ม.4/5
2 19278 นางสาววรัญญา ชินราช ม.4/5
3 19327 นางสาวสุพัชชา อาสาคะติ ม.4/6
4 19332 นางสาวหนูรัก พงษ์วิชัย ม.4/6
5 19341 นางสาวอรรัมภา พนารินทร์ ม.4/6
6 19401 นายเปรมกิตติ์ สาระพิศ ม.4/5
7 19420 นางสาวพัชรินทร์ สารคณา ม.4/5
8 19424 นางสาวรัตติกาลต์ ศรีกุลา ม.4/5
9 19432 นางสาวอนงค์ สิบทัศน์ ม.4/6
10 19435 นางสาวอินทิรา ฉวิงรัมย์ ม.4/6
11 19523 นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชัยภูมิ ม.4/6
12 19710 นางสาวนุชนาฏ เป็นนวล ม.4/5