ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18655 นางสาวสุชานันท์ เมากระมล ม.5/9
2 18661 นางสาวสุธิมนต์ ตรีกูล ม.5/9
3 19338 นางสาวอมรรัตน์ ชัยประสิทธิกุล ม.4/11
4 19392 นายจิตติพัฒน์ ว่องไว ม.4/3
5 19412 นางสาวกัญญาวีร์ เกษมศิริวัฒน์ ม.4/4
6 19425 นางสาวศราสินี นามศรี ม.4/1
7 19428 นางสาวสุทธิดา สมพล ม.4/1
8 19429 นางสาวสุนิสา นามยันต์ ม.4/6
9 19430 นางสาวสุภาวิณี เศษสุวรรณ์ ม.4/3
10 19431 นางสาวสุวรรณนี ประทุม ม.4/1
11 19448 นางสาวกนกพร จันทร์อยู่จริง ม.4/3
12 19450 นางสาวกัญญาณัฐ มีสานุ ม.4/1
13 19460 นางสาวญาณิศา จันทร์อยู่จริง ม.4/1
14 19461 นางสาวฑิฆัมพร ชาติมนตรี ม.4/2
15 19462 นางสาวณัฐชา ปันรัมย์ ม.4/1
16 19464 นางสาวธนภรณ์ สวนเกษ ม.4/1
17 19466 นางสาวบัวตะวัน อาจเอื้อม ม.4/1
18 19470 นางสาวพัชราภา อย่าเสียสัตย์ ม.4/2
19 19502 นางสาวชนาภา พรหมโสฬส ม.4/2
20 20063 เด็กหญิงปารดา ระยาย้อย ม.3/8
21 20913 นางสาวอชิรญา เขือรัมย์ ม.5/9
22 20915 นางสาวอภัสรา ศักดิ์วิเศษวัฒนา ม.5/9
23 20916 นางสาวอรวรรณ เย็นจอหอ ม.5/9
24 20918 นางสาวอาทิตยา คงสวัสดิ์ ม.5/9
25 21148 เด็กชายธนกร จิตเอก ม.1/4
26 21521 นางสาววรรณพร สนสี ม.4/3
27 21524 นายกัมปนาท สินกระสัง ม.4/4
28 21528 นางสาวณัฏฐกันย์ จันทร์อยู่จริง ม.4/4
29 21537 นางสาวภัทราวรินทร์ จันปัน ม.4/5