ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17935 นางสาวมิรันตี กระแสโสม ม.6/3
2 17936 นางสาวมุรินทร์ญา บริสุทธิ์ ม.6/3
3 17939 นางสาวยุพารัตน์ ชินสำโรง ม.6/3
4 18055 นางสาวกัลยรัตน์ สายลาม ม.6/3
5 18650 นางสาวศุภาพิชญ์ ฉลวยแสง ม.5/10
6 18700 นางสาวอภิชญา หลักงาม ม.5/10
7 18759 นางสาวหรรษลักษณ์ คอนทอง ม.5/10
8 19372 นางสาวธนัชชา นาคแทน ม.4/8
9 19377 นางสาวปริยากร จันทร์แก้ว ม.4/8
10 19387 นางสาวสายฝน เนือนสกุล ม.4/8
11 20058 เด็กหญิงณัฐพร เพ็งจันทร์ ม.3/8
12 20225 นายธนภูมิ ชำนาญเนาว์ ม.6/3
13 20228 นายอริญชัย สุโขพันธ์ ม.6/3
14 20852 นางสาวเมสลิสา นาดี ม.5/1
15 21032 เด็กหญิงกชกร ทองเปี้ย ม.1/1
16 21034 เด็กหญิงขวัญอุบล อรุณศรี ม.1/1
17 21046 เด็กหญิงปิญชาน์ พลอาษา ม.1/1
18 21054 เด็กหญิงภูษิตา พยัคฆ์กูล ม.1/1
19 21308 เด็กชายธันวา ระบือพิณ ม.1/8
20 21309 เด็กชายธีรภัทร สิบอ่อน ม.1/8