ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17807 นางสาวจิดาภา ศรียันต์ ม.6/3
2 17963 นางสาววรดา เริ่มปลูก ม.6/3
3 17977 นางสาวศุภมาส ชะมารัมย์ ม.6/3
4 17979 นางสาวสโรชา ดวงสูงเนิน ม.6/3
5 17983 นางสาวสิริยาพร จันทร์ประโคน ม.6/3
6 18004 นางสาวสุชาวดี ศรีพรม ม.6/3
7 18073 นางสาวทิพย์สุดา เดชทวี ม.6/3
8 18083 นางสาวเบญจมาศ จากกระโทก ม.6/3
9 18091 นางสาวพัทริดา พันธ์หล่ำโส ม.6/3
10 18113 นางสาวอารียา คำสิม ม.6/3
11 18164 นายธนากร โพธิ์กลาง ม.6/3
12 19667 นางสาววนัสนันท์ มณีแสง ม.6/3
13 20226 นายธีรเมธ ศรีคำ ม.6/3
14 20317 นางสาวพัชรา สังข์ประเสริฐ ม.6/3