ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19044 นายธนกฤต สมใจ ม.4/4
2 19045 นายธนโชติ ทองอ่อน ม.4/4
3 19047 นายธาวิน เพชรไทย ม.4/10
4 19048 นายธีรพัฒน์ สมศรี ม.4/10
5 19060 นายภาณุพงศ์ กลิ่นนาค ม.4/11
6 19061 นายภาณุวิชญ์ นาราช ม.4/5
7 19063 นายภูชิต เวียกไธสง ม.4/11
8 19705 นายบัญญพนต์ บรรเทา ม.4/10
9 2011372 นายอภิวัฒน์ เรืองไพศาล ม.4/11
10 20671 เด็กชายธีรภัทร หมึกศรี ม.2/8
11 20676 เด็กชายศุภกร สระหุนันท์ ม.2/8
12 20692 เด็กหญิงธนัชพร อุดมพงษ์ ม.2/8
13 20693 เด็กหญิงธัญญารัตน์ จอมทรักษ์ ม.2/8
14 20695 เด็กหญิงนภัสสร จันทร์อยู่จริง ม.2/8
15 20700 เด็กหญิงมีนา รักษา ม.2/8
16 21149 เด็กชายธนพัชร์ ทองแดง ม.1/4
17 21579 นายธนโชติ ตะเกิงผล ม.4/10